Knjige

Ovaj deo namenjen je prevashodno svima zainteresovanima za najnoviju literaturu na srpskom jeziku iz oblasti menadžmenta kvaliteta. Sva navedena izdanja mogu se nabaviti na skriptarnici Fakulteta organizacionih nauka.

Međutim, ovaj deo je, takođe, namenjen i onima koji su, možda i potencijalno, zainteresovani za oblast menadžmenta kvaliteta, a nemaju dovoljno informacija o njoj. Stoga, u ovom delu (naročito u Uvodima knjiga koji su postavljeni u celosti) možete pročitati i neke od odgovora na pitanja koja se obično postavljaju prilikom prvog upoznavanja sa oblašću menadžmenta kvaliteta.


“Osnove kvaliteta”
Jovan Filipović, Mladen Đurić
Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2009.

Osnove kvalitetaKnjiga „Osnove kvaliteta“, koja je nastala kao rezultat višegodišnjih predavanja za studente Odseka za upravljanje kvalitetom, pored izvornih tumačenja autora, obuhvata i kompilaciju, kako radova pionira u oblasti kvaliteta, tako i priređenog materijala iz najpopularnijih svetskih udžbenika. Knjiga ima za cilj da studentima Odseka za upravljanje kvalitetom, kao i ostalim čitaocima zainteresovanim za ovu oblast, pomogne da ovladaju osnovnim konceptima, alatima i terminologijom u oblasti kvaliteta. Obima je 490 strana i prevazilazi program predmeta „Osnove kvaliteta“, pri čemu je dodatni sadržaj namenjen studentima kao literatura za neke od predmeta na ovome odseku, ali i svima onima koji u ovu oblast ulaze sa namerom da je izučavaju kao deo formalnog obrazovanja ili ličnog interesovanja. Ovo se posebno odnosi na studente diplomskih akademskih (master) studija na studijskom programu „Upravljanje kvalitetom“ Fakulteta organizacionih nauka, koji oblast kvaliteta nisu izučavali na osnovnim studijama ovog odseka.

Knjiga „Osnove kvaliteta“ popunjava prazninu u korpusu udžbeničke literature na srpskom jeziku i oblast kvaliteta tumači na način prilagođen svima onima koji žele da istinski proniknu u filozofiju, postavke, fundamantalne principe i sredstva za primenu kako „tehničkih“, tako i „menadžment“ aspekata kvaliteta.

Uvod u knjigu „Osnove kvaliteta“ možete pogledati ovde.


“Sistem menadžmenta kvaliteta”
Jovan Filipović, Mladen Đurić, Jelena Ruso
Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2018.

Prednja strana

Drugo, izmenjeno i dopunjeno izdanje knjige „Sistem menadžmenta kvaliteta“, u odnosu na prethodno, obogaćeno je razmatranjem strateških perspektiva koje su se u periodu nastanka knjige aktuelizovale, i koje nastavljaju da se dalje otvaraju kao sadašnjost i budućnost oblasti sistema menadžmenta kvaliteta, kao i srodnih, standardizovanih sistema menadžmenta. Takođe, u značajnom delu knjige, u kome smo se bavili razmatranjem modela sistema menadžmenta kvaliteta zasnovanog na procesima, imali smo pred sobom veliki izazov uvažavanja promena do kojih je došlo u periodu nakon prvog izdanja, naročito u vezi sa usvajanjem od strane ISO organizacije dokumenta „ANNEX SL“, kojim je utvrđen novi model strukture visokog nivoa standarda za sisteme menadžmenta, i svim posledicama ovog, ispostavlja se, ključnog momenta.

“Normativno regulisanje kvaliteta – evropske norme za proizvode”
Vojislav Božanić, Dušan Stokić
Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2013.

unnamedKnji­ga sa­dr­ži te­o­rij­ske osno­ve nor­ma­tiv­nog re­gu­li­sa­nja kva­li­te­ta, sa de­talj­nim opi­som po­stu­pa­ka do­la­že­nja do CE zna­ka za in­du­strij­ske pro­iz­vo­de.

Knjiga sadrži mno­ge ko­ri­sne pri­me­re iz po­slov­ne prak­se. Sa­vre­me­na je po pri­stu­pu i ko­ri­šće­noj li­te­ra­tu­ri, da­je do­pri­nos sa kon­cep­tu­al­nog, pro­ce­du­ral­nog i ter­mi­no­lo­škog aspek­ta u ovoj obla­sti, aka­dem­ski je do­bro ute­me­lje­na i pi­sa­na je ra­zu­mlji­vim sti­lom.

Ova knjiga je sa­dr­ža­jem, obi­mom i struk­tu­rom pri­me­re­na po­tre­ba­ma stu­de­na­ta ko­ji slu­ša­ju pred­met „Nor­ma­tiv­no re­gu­li­sa­nje kva­li­te­ta“. Ona istovremeno pred­sta­vlja ko­ri­sno struč­no šti­vo za lju­de u prak­si, s ob­zi­rom na pojavu sve većeg broja srpskih pravilnika koji primenu evropskih direktiva na evropskom tržištu pretvara u obavezu i na domaćem tržištu.

“Praktikum za predmet Normativno regulisanje kvaliteta – evropske norme za proizvode”
Vojislav Božanić, Dušan Stokić
Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2013.

unnamed (1)Praktikum sadrži de­ta­ljno uputstvo za izradu Seminarskog rada u sklopu predmeta „Nor­ma­tiv­no re­gu­li­sa­nje kva­li­te­ta – evropske norme za proizvode“, kojim se kroz primere objašnjava po­stu­pa­k do­la­že­nja do CE zna­ka i to­ko­vi za oce­nji­va­nje usa­gla­še­no­sti proizvoda sa zahtevima di­rek­ti­va. U Praktikumu je dat algoritamski opis procedure dobijanja CE znaka sa detaljnim pregledom svih ulaznih i izlaznih veličina.

Ovaj Praktikum predstavlja dopunu i razradu knjige „Nor­ma­tiv­no re­gu­li­sa­nje kva­li­te­ta“, da­jući do­pri­nos proceduralnom i praktičnom aspekt­u u ovoj obla­sti. S ob­zi­rom da je sa­dr­ža­jem, obi­mom i struk­tu­rom pri­me­re­n po­tre­ba­ma stu­de­na­ta ovaj Praktikum pred­sta­vlja ko­ri­sno dopunsko struč­no šti­vo za studente, ko­ji slu­ša­ju pred­met „Nor­ma­tiv­no re­gu­li­sa­nje kva­li­te­ta“, a pored toga to je knjiga koja može biti od koristi i stručnoj javnosti.

Svako od poglavlja u kojima je opisan postupak 12 koraka u izradi seminarskog rada praćen je napomenama i sugestijama koje treba da studentima, a i svim ostalima koji ovaj praktikum budu primenjivali, pomognu da izaberu optimalan put u mnoštvu zahteva koji se postavljaju u postupku dolaženje do CE znaka.


“Akreditovane laboratorije”
Vojislav Božanić, Gordana Pejović
Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2010.

alOva knjiga sadrži osnovna znanja o akreditovanim laboratorijama i njihovom fundamentalnom položaju u odnosu na sistem ocene usaglašenosti.

U ovoj knjizi je dat pregled zakona, pravilnika, uredbi, smernica i preporuka kojima je uređen rad akreditovanih laboratorija.

Objašnjena je i protumačena primena zahteva za menadžment, kao i tehničkih zahteva kojima se definiše kompetentnost akreditovanih laboratorija. Posebno su objašnjene specifičnosti koje karakterišu medicinske laboratorije.

Odgovarajuća pažnja je posvećena dobroj laboratorijskoj praksi, kao i sledljivosti, validaciji i verifikaciji kao obaveznim odlikama dobrog laboratorijskog rada.

Objašnjene su opšte smernice za određivanje merne nesigurnosti, kao i najvažniji vidovi međulaboratorijske saradnje kao što su uporedna ispitivanja i ocena osposobljenosti (PT šeme), kao i uloga udruženja laboratorija.

Posebno je značajno poglavlje je detaljan opis postupka pripreme laboratorije za akreditaciju, što predstavlja svojevrsni „know-how“. Ovo je nastalo kao rezultat velikog iskustva autora u realizaciji konsaltinga i inženjeringa u ovoj oblasti.

Ova knjiga je obi­mom i struk­tu­rom pri­me­re­na po­tre­ba­ma stu­de­na­ta ko­ji slu­ša­ju pred­met „Akreditovane laboratorije“, međutim ona ujedno pred­sta­vlja ko­ri­sno struč­no šti­vo za lju­de u prak­si.


“Infrastruktura kvaliteta”
Jovan Filipović, Gordana Pejović, Jelena Ruso
Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2017.

davKnjiga je koncipirana tako da, širem krugu zainteresovanih čitalaca, a pogotovu studentima Odseka Menadžment kvaliteta i standardizacija, Fakulteta organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu, pruži pregled značajnih koncepata, procesa i pojmova iz ove oblasti. Knjiga ima za cilj da svim zainteresovanim čitaocima, uključujući i studente drugih srodnih fakulteta, proizvodne i uslužne organizacije, institucije i pojedince, pomogne da proniknu u i ovladaju znanjima u širem zahvatu oblasti infrastrukture kvaliteta. Sadržaj je namenjen svima onima koji u ovu oblast ulaze sa namerom da je izučavaju kao deo formalnog obrazovanja ili ličnog interesovanja, a studentima kao pomoćna literatura za neke od predmeta na ovome Odseku.


“Menadžment kvaliteta u zdravstvu”
Jovan Filipović, Bojana Jovanović, Miloš Bjelović
Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2017.

davAutori su ovom knjigom pokušali da, prvenstveno zdravstvenom sektoru u Srbiji, studentima Fakulteta organizacionih nauka i Medicinskih fakulteta, studentima drugih srodnih fakulteta, kao i organizacijama, institucijama i pojedincima, ponude tekst koji pruža pregled i uputstva za primenu određenih koncepata menadžmenta kvaliteta u zdravstvu. Pored izvornih tumačenja autora, knjiga je nastala kao kompilacija radova i udžbenika poznatih svetskih autora u oblasti menadžmenta kvaliteta u zdravstvu, kao i odgovarajućih međunarodnih standarda. Knjiga ima za cilj da svim čitaocima zainteresovanim za ovu oblast, pomogne da ovladaju osnovnim konceptima, alatima i terminologijom u oblasti menadžmenta kvaliteta i iste primene u zdravstvenom sektoru.