Predmet: Menadžment i kvalitet

Obaveštenje o predaji seminarskog rada

Seminarski rad iz predmeta „Menadžment i kvalitet“, u martovskom ispitnom roku, može se predati najkasnije na samom ispitu 05.03.2015. (do početka ispita).

Seminarski se predaje i u štampanoj verziji i na CD-u (obe verzije, a ne jedna po izboru). Zajedno sa seminarskim, studenti koji su vršili prezentaciju svoje teme, treba da prilože i PPT prezentaciju korišćenu u te svrhe  (samo na CD-u, prezentaciju ne treba štampati).

Seminarski koji ne budu predati uz poštovanje ovih pravila, neće biti uzeti u razmatranje.

prof. dr Jovan Filipović                                              Mladen Đurić