Број ЕСПБ: 6

Циљ предмета:

Да студенти овладају основним концептима и терминологијом квалитета, ради стварања базе за надградњу кроз будуће предмете.

Исход предмета:

Способност студената да:

а) разумеју основне појмове из области менаџмента квалитета и

б) разумеју могућности и ограничења у примени основних концепата.

Садржај предмета

Теоријска настава: Историјат квалитета. Развој науке о квалитету. Филозофски правци у менаџменту квалитета. Дефиниције и критеријуми за дефинисање квалитета. Квалитет у производњи роба и услуга. Димензије квалитета производа и услуга. Варијације. Трилогија квалитета. Системи и системски начин размишљања. Системски приступ квалитету. Процес. Менаџмент процесима. Менаџмент квалитета. Систем квалитета. Систем за менаџмент квалитета. Обезбеђивање квалитета. Интегрисани системи менаџмента. Ефективност и ефикасност. Унапређивање процеса (инкрементална побољшања, скоковита побољшања, “Benchmarking“ и “Reengineering“). Принципи менаџмента тоталног квалитета (TQM). Инфраструктура, пракса и алати TQM.

Вежбе: Презентација циљева и начина рада на вежбама, Презентација циљева, начина рада и очекиваних резултата од пројектног задатка. Радионица 1: Интересне и заинтересоване стране, Радионица 2: Кано модел. Радионица 3: Демингови концепти, Радионице 4: Трилогија квалитета, Радионица 5: Димензије квалитета. Радионица 6: Трошкови квалитета. Радионица 7: Процесни приступ. Пројектни задатак: утврђивање основних појмова, ознаке и дефиниције за објекте чији ће се квалитет одређивати, Израда докумената основних појмова, ознака и дефиниција везаних за квалитет, Квалитет производа (хардвер, софтвер, процесовани материјали и услуге). За репрезентативни производ детаљно разрадити квалитет производа (карактеристике квалитета).

Литература:

Osnove kvaliteta

1. Филиповић, Ј. и Ђурић, М. Основе квалитета, 2009, ФОН, Београд

2. Филиповић, Ј. и Јовановић, Б., Менаџмент квалитета и стандардизација у информационим системима и технологијама, (у штампи), ФОН, Београд

Предавачи:

  • проф. др Јован Филиповић и доц. др Младен Ђурић – предавања
  • др Јелена Русо и доц. др Ана Ракић – вежбе