Broj ESPB: 6

Cilj predmeta:

Da studenti ovladaju osnovnim konceptima i terminologijom kvaliteta, radi stvaranja baze za nadgradnju kroz buduće predmete.

Ishod predmeta:

Sposobnost studenata da:

a) razumeju osnovne pojmove iz oblasti menadžmenta kvaliteta i

b) razumeju mogućnosti i ograničenja u primeni osnovnih koncepata.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava: Istorijat kvaliteta. Razvoj nauke o kvalitetu. Filozofski pravci u menadžmentu kvaliteta. Definicije i kriterijumi za definisanje kvaliteta. Kvalitet u proizvodnji roba i usluga. Dimenzije kvaliteta proizvoda i usluga. Varijacije. Trilogija kvaliteta. Sistemi i sistemski način razmišljanja. Sistemski pristup kvalitetu. Proces. Menadžment procesima. Menadžment kvaliteta. Sistem kvaliteta. Sistem za menadžment kvaliteta. Obezbeđivanje kvaliteta. Integrisani sistemi menadžmenta. Efektivnost i efikasnost. Unapređivanje procesa (inkrementalna poboljšanja, skokovita poboljšanja, “Benchmarking“ i “Reengineering“). Principi menadžmenta totalnog kvaliteta (TQM). Infrastruktura, praksa i alati TQM.

Vežbe: Prezentacija ciljeva i načina rada na vežbama, Prezentacija ciljeva, načina rada i očekivanih rezultata od projektnog zadatka. Radionica 1: Interesne i zainteresovane strane, Radionica 2: Kano model. Radionica 3: Demingovi koncepti, Radionice 4: Trilogija kvaliteta, Radionica 5: Dimenzije kvaliteta. Radionica 6: Troškovi kvaliteta. Radionica 7: Procesni pristup. Projektni zadatak: utvrđivanje osnovnih pojmova, oznake i definicije za objekte čiji će se kvalitet određivati, Izrada dokumenata osnovnih pojmova, oznaka i definicija vezanih za kvalitet, Kvalitet proizvoda (hardver, softver, procesovani materijali i usluge). Za reprezentativni proizvod detaljno razraditi kvalitet proizvoda (karakteristike kvaliteta).

Literatura:

Osnove kvaliteta

1. Filipović, J. i Đurić, M. Osnove kvaliteta, 2009, FON, Beograd

2. Filipović, J. i Jovanović, B., Menadžment kvaliteta i standardizacija u informacionim sistemima i tehnologijama, (u štampi), FON, Beograd

Predavači:

  • prof. dr Jovan Filipović i doc. dr Mladen Đurić – predavanja
  • dr Jelena Ruso i doc. dr Ana Rakić – vežbe