Начин полагања предмета

На Факултету организационих наука, почев од 2006. године, установљен је предмет “Нормативно регулисање квалитета“.

Студенти треће године студијске групе Менаџмент квалитета и стандардизација овај предмет слушају кроз предавања и вежбе у зимском семестру.

 Основна литература састоји се од уџбеника и практикума:

1. “Нормативно регулисање квалитета – европске норме за производе“; издање 2013; аутори: Војислав Божанић и Душан Стокић;

2. “Практикум за предмет Нормативно регулисање квалитета – европске норме за производе“; издање 2013; аутори: Војислав Божанић и Душан Стокић.

Оцена се формира на следећи начин:

  • похађање предавања и вежби – 5%
  • домаћи рад (презентација) – 5%
  • семинарски рад – 25%
  • колоквијум – 25%
  • писмени испит – 40%

Домаћи рад подразумева израду презентације једне директиве и ради се тимски, у групама од 2 или 3 студента. Презентовање директива ће бити организовано у неком од предвиђених термина (предавања или вежби) који ће бити објављени на сајту предмета.

Семинарски рад се ради тимски, у групама од 2 или 3 студента, на одобрену тему – један пословни систем и конкретан производ на који се односи бар једна директива Новог приступа која предвиђа постављање CE знака. Семинарски рад се предаје у електронској форми (на мејл tosic.biljana@fon.bg.ac.rs) и може се бранити у неком од предвиђених термина (вежби) који ће бити објављени на сајту предмета. Предаја семинарских радова након завршетка семестра смањује укупно остварене бодове, тако да се тада може остварити највише 60 поена. Минималан број поена за признавање семинарског рада је 60.

Колоквијум обухвата градиво обрађено у првом делу семестра, укључујући материјале са предавања и вежби. Колоквијум се полаже у првој колоквијумској недељи. Положени колоквијум важи највише годину дана, односно до краја текуће школске године.

Завршни испит је писмени и обухвата целокупно градиво.

Као литературу за спремање писменог испита потребно је користити уџбеник и материјале са предавања и вежби.

септембар, 2020.

проф. др Гордана Пејовић

доц. др Ана Ракић

Биљана Тошић, дипл. инж. – мастер