На Факултету организационих наука, почев од 2006. године, установљен је предмет “Акредитација и сертификација“.

Студенти четврте године студијске групе Менаџмент квалитета и стандардизација могу да одаберу овај предмет за слушање у летњем семестру.

Основна литература је Практикум за предмет “Акредитација и сертификација“, издање: 2018, аутори: Гордана Пејовић и Биљана Тошић, издавач: ФОН.

Додатна литература:

1.  Презентације са предавања и вежби за предмет “Акредитација и сертификација“,

2. “Правила акредитације“ и остала документа Акредитационог тела Србије,

3. Међународни стандарди за оцењивање усаглашености,

4. Сајт Акредитационог тела Србије (АТС) – http://www.ats.rs/  и

5. Сајт Института за стандардизацију Србије – http://www.iss.rs/

Оцена се формира на следећи начин:

  • похађање предавања и вежби – 5%
  • домаћи рад (презентација) – 5%
  • семинарски рад – 25%
  • колоквијум – 25%
  • писмени испит – 40%

Домаћи рад подразумева израду презентације о једном одабраном телу за оцењивање усаглашености, ради се тимски, у групама од 2 или 3 студента и представља, уједно, прво поглавље семинарског рада. Презентације домаћих радова ће бити организоване у неком од предвиђених термина (вежби) који ће бити објављени на сајту предмета.

Семинарски рад се ради тимски, у групама од 2 или 3 студента који ће, на примеру одабраног тела за оцењивање усаглашености, приказати и описати поступак акредитације према одабраном стандарду серије ISO 17000, као и читав поступак долажења до сертификата о акредитацији. Семинарски рад се предаје у електронској форми (на мејл tosic.biljana@fon.bg.ac.rs) и може се бранити у неком од предвиђених термина (вежби) који ће бити објављени на сајту предмета. Предаја семинарских радова након завршетка семестра смањује укупно остварене бодове, тако да се тада може остварити највише 60 поена. Минималан број поена за признавање семинарског рада је 60.

Колоквијум обухвата градиво обрађено у првом делу семестра, укључујући материјале са предавања и вежби. Колоквијум се полаже у првој колоквијумској недељи. Положени колоквијум важи највише годину дана, односно до краја текуће школске године.

Завршни испит је писмени и обухвата целокупно градиво.

Као литературу за спремање писменог испита потребно је користити Практикум и материјале са предавања и вежби.

фебруар, 2021.

проф. др Гордана Пејовић

доц. др Ана Ракић

Биљана Тошић, дипл. инж. – мастер