Akademska 2017/2018. godina

Predmetni nastavnik i asistent

 

dr Ivana Mijatović, vanredni profesor

e-mail: ivanamt@fon.rs

konsultacije:  utorak 16:00 – 18:00 časova u kabinetu 315.

 

dr Maja Glogovac, docent

e-mail: maja.glogovac@fon.rs

konsultacije: petak od 12:00 do 15:00 časova u kabinetu 301b.

 

 

Sva zvanična obaveštenja se objavljuju na sajtu:

http://e-learn.fon.bg.ac.rs/login/index.php,  rezultati i na http://kvalitet.fon.bg.ac.rs/ 

 

Osnovna literatura:

  • Ivana Mijatović, Autorizovana skripta iz Planiranja kvaliteta, 2017.
  • Standardi: ISO 9000:2015, ISO 9001:2015, ISO 10001:2007, ISO 10002:2014, ISO 10003:2007, ISO 10004:2012.
  • Dodatni materijali za izradu domaćih zadatak, seminarskog rada i pripremanje pismenog i usmenog ispita nalaze se na http://e-learn.fon.bg.ac.rs

 

 

Šira literatura:

  • J. S. Oakland, TQM text with cases, Butterworth Heinemann, Great Britain, 2005.
  • D. C. S. Summers, Quality management – Creating and Sustaining Organizational Effectiveness, Prentice Hall, USA, 2005.

(Napomena: Knjige se mogu naći u biblioteci Fakulteta organizacionih nauka)

 

 

1. Kako se polaže ispit?

 

Ispit iz Planiranja kvaliteta se polaže sakupljanjem bodova kroz predispitne aktivnosti, polaganje pismenog i usmenog dela ispita. Pismeni ispit iz Planiranja kvaliteta se može polagati preko kolokvijuma ili klasično. Prosečan broj bodova sa I i II kolokvijuma zamenjuje pismeni ispit i učestvuje u ukupnom zbiru bodova sa 30%. Položen samo jedan kolokvijum se ne može računati kao deo pismenog ispita. Kolokvijumi iz Planiranja kvaliteta  će se održati:

  • I kolokvijum: 18.04.2018. godine u 10.00 časova u sali 210.
  • II kolokvijum: 23.05.2018. godine u 10.00 časova u sali 210.

Kolokvijumi se rade pismeno i traju 90 minuta. U junskom ispitnom roku se ne može ponoviti I ili II kolokvijum.

 

Klasičan ispit se odvija kroz pismeni ispit (u trajanju od 120 minuta) i usmeni ispit. Pismeni i usmeni ispit obuhvataju celokupno gradivo.

 

Ukupan broj bodova = (0-10) bodova za aktivnosti na vežbama i predavanjima + 0.25 x bodovi za seminarski rad (0-100) + 0.30 x bodovi sa pismenog ispita (0-100) + 0.35 x bodovi sa usmenog ispita (0-100).

 

Broj bodova koje je potrebno prikupiti za odgovarajuću ocenu je:

-          manje ili jednako 55 bodova: ocena 5

-          više od 55 i manje ili jednako 64 boda ocena 6

-          više od 64 i manje ili jednako 73 boda ocena 7

-          više od 73 i manje ili jednako 84 bod ocena 8

-          više od 84 i manje ili jednako 93 bodova ocena 9

-          više 93 boda  ocena 10.

 

 

2. Šta su predispitne aktivnosti?

 

Predispitne aktivnosti se sastoje od aktivnosti na časovima vežbi i predavanja, rešavanja na studije slučaja i seminarskog rada.

 

Seminarski rad se odnosi na pripremu i izradu plana kvaliteta, kao i izradu dokumentata SMK u vezi sa planom. Seminarski rad donosi maksimalno 25 bodova (izrada + odbrana).

 

Rok za predaju seminarskog rada je: 23.05.2018. u terminu vežbi

 

Rokovi za odbranu seminarskih radova su:

  • Odbrana seminarskih radova za junski i julski rok je 30.05.2018. u terminu vežbi od 10h
  • Odbrana seminarskih radova za septembarski i oktobarski rok je 28.08.2018. u 12h u kabinetu 301b

 

 

Seminarski radovi se mogu predati i braniti izvan ovih termina, za maksimalnih 60 poena. Predat seminarski rad je preduslov za izlazak na usmeni ispit.

 

Bodovi na osnovu domaćih se ne mogu dobijati posle navedenih rokova. Osvojeni bodovi za sve aktivnosti važe za školsku 2017/2018. godinu.

 

 

Sve ispunjene predispitne obaveze, kao i položen pismeni ispit u tekućoj školskoj godini važe do kraja školske 2017/2018. godine i ne mogu se prenositi u narednu školsku godinu.