Испит из предмета Контрола квалитета подразумева:

1. Предиспитне обавезе – 10% оцене
- Лабораторијске вежбе
- Пројектни задатак

2. Писмени и усмени део испита – 90% оцене

Лабораторијске вежбе учествују са 10% у формирању коначне оцене.  Реализују се у току последњих 5 седмица семестра – према распореду који ће бити накнадно објављен. Подразумевају присуство и израду задатака уз софтверску подршку. Израђени задаци са лабораторијских вежби се оцењују током вежби на скали 0-2 бода по вежби (максимално 10 бодова на укупно 5 вежби).

Пројектни задатак је обавезујућа предиспитна обавеза – представља услов за излазак на усмени испит. Израђује се самостално, на додељеном практичном примеру, у оквиру Практикума. Пројектни задатак се израђује на основу  смерница датих током 8 термина аудиторних вежби и 5 термина лабораторисјких вежби. Да би се стекао услов за излазак на усмени испит, неопходно је да пројектни задатак (практикум) буде коректно попуњен по свим предвиђеним тачкама садржаја.

Пројектни радови (Практикуми) се предају у термину писменог испита. Информација о вредновању израђеног пројектног задатка (задовољава/не задовољава) и испуњавању услова за излазак на усмени испит ће се објављивати заједно са резултатима писменог испита.

* Обавеза студента је да у накнадно назначеним терминима преузме Практикум и да га понесе на усмени део испита.

Писмени део испита подразумева израду задатака, студија случаја израђиваних у оквиру пројектних радова, као и теоријска питања.  Структуру писменог испита чине 3 до 4 задатка и 7 до 8 теоријских питања краћег обима. Да би се писмени испит сматрао положеним потребно је остварити најмање 51 бод. Заједно са усменим делом испита чини преосталих 90% укупне оцене.

Усмени део испита је намењен студентима који су испунили предиспитну обавезу (позитивно оцењен Пројектни задатак) и који су писмени испит положили у текућем или претходном испитном року. Подразумева проверу знања из целокупног градива са предмета, што укључује теоријска питања обрађивана током предавања, као и питања из Пројектног задатка, укључујући и лабораторијске вежбе  (због чега је потребно понети Пројектни задатак на усмени испит). На усменом испиту се може задржати иста оцена или се коначна оцена може кориговати за једну више/мање у односу на оцену формирану на основу претходних делова испита.

др Недељко Живковић
др Маја Глоговац