О нама

Студијска група Менаџмент квалитета и стандардизација пружа вам могућност да се припремите за будућност, али и да се оспособите да мењате садашњост

 

10737888_371550349668399_1897857606_o     10737973_371550356335065_831891920_o

Ова студијска група, прво као Одсек за Управљање квалитетом формирана је 2004. године као резултат нарастајућих потреба привреде Србије, али и земаља из окружења, за стручњацима из области менаџмента квалитета и стандардизације. Акредитацијом факултета 2009. године одсек постаје студијска група Управљање квалитетом, а акредитацијом факултета 2014. године постаје студијска група Менаџмент квалитета и стандардизација, у оквиру студијског програма Менаџмент и организација.

Списак предмета студијске групе према акредитацији из 2014. год. можете погледати овде.

 

Радна места у области квалитета за које се студенти оспособљавају на студијској групи

Према садашњим показатељима, некадашњи студенти наше студијске групе успешно раде у многим привредним, управним, консултантским и другим организацијама, на различитим пословима из области менаџмента квалитета и сродних области, а неки су већ постали и угледни руководиоци. Приметно је и задовољство власника организација и „топ менаџмента“ тих организација са показаним знањем и способностима наших студената.

У оквиру странице СТУДЕНТИ можете видети нека од радних места која успешно обављају неки од свршених студената ове студијске групе.

Знања која се стичу на студијској групи

Поред општих теоријских знања, студенти ове студијске групе стичу конкретна стручна знања, по програму који је компатибилан са одговарајућим програмима високошколских установа у најразвијенијим земљама света, и то из:

 • система менаџмента квалитета,
 • система менаџмента животне срединебезбедности хране, здравља и безбедности на раду и других система менаџмента,
 • стандардизације,
 • метрологије,
 • контроле квалитета,
 • разних метода и техника које се користе у менаџменту квалитета,
 • акредитације и сертификације,
 • провера и оцена система менаџмента,
 • инжењерских комуникација,
 • логистике,
 • итд.

 

Принципи на којима се заснива рад наше студијске групе су:

 • Посвећеност сваком студенту као појединцу;
 • Тежња да студенти, по завршетку студија, имају занат у рукама, тј. да се оспособе за успешну примену стеченог знања из менаџмента квалитета и стандардизације на различите послове и задатке.
 • Стално побољшање програма и облика реализације наставе, уважавајући савремене светске трендове и токове у области менаџмента квалитета, али и у другим сродним областима;
 • Примена савремених концепата високог образовања за обликовање студијских програма, развој аналитичког и критичког размишљања и баланса између теоријског и практичног знања;
 • Подстицање истраживачких пројеката у привреди и уградња њихових резултата у наставне  процесе (до сад је реализовано више стотина пројеката у оквиру научно-истраживачке делатности ФОН-а);

Перспектива студијске групе

Полазећи од одређених показатеља о потреби тржишта рада у Србији, процењује се да постоји велика потреба за стручњацима за област менаџмент квалитета. Још један од доказа за ту констатацију потиче из опредељења наше државе да уђе у Европску унију и у друге облике светских интеграција. У тим односима, са суровом конкуренцијом у било ком домену рада, без одговарајуће примене савременог знања из области менаџмента квалитета и сродних области, тешко се могу остварити равноправни односи и шанса за успех.

Ове области су постале незаобилазне у свакодневном раду и пословању и већ имају врло изражен развој, а с обзиром на заоштравање услова за опстанак и развој тржишта, реално је очекивати да ће њихов развој бити још интензивнији.