Књиге

Овај део намењен је превасходно свима заинтересованима за најновију литературу на српском језику из области менаџмента квалитета. Сва наведена издања могу се набавити на скриптарници Факултета организационих наука.

Међутим, овај део је, такође, намењен и онима који су, можда и потенцијално, заинтересовани за област менаџмента квалитета, а немају довољно информација о њој. Стога, у овом делу (нарочито у Уводима књига који су постављени у целости) можете прочитати и неке од одговора на питања која се обично постављају приликом првог упознавања са облашћу менаџмента квалитета.


“Основе квалитета”
Јован Филиповић, Младен Ђурић
Факултет организационих наука, Београд, 2009.

Osnove kvalitetaКњига „Основе квалитета“, која је настала као резултат вишегодишњих предавања за студенте Одсека за управљање квалитетом, поред изворних тумачења аутора, обухвата и компилацију, како радова пионира у области квалитета, тако и приређеног материјала из најпопуларнијих светских уџбеника. Књига има за циљ да студентима Одсека за управљање квалитетом, као и осталим читаоцима заинтересованим за ову област, помогне да овладају основним концептима, алатима и терминологијом у области квалитета. Обима је 490 страна и превазилази програм предмета „Основе квалитета“, при чему је додатни садржај намењен студентима као литература за неке од предмета на овоме одсеку, али и свима онима који у ову област улазе са намером да је изучавају као део формалног образовања или личног интересовања. Ово се посебно односи на студенте дипломских академских (мастер) студија на студијском програму „Управљање квалитетом“ Факултета организационих наука, који област квалитета нису изучавали на основним студијама овог одсека.

Књига „Основе квалитета“ попуњава празнину у корпусу уџбеничке литературе на српском језику и област квалитета тумачи на начин прилагођен свима онима који желе да истински проникну у филозофију, поставке, фундаманталне принципе и средства за примену како „техничких“, тако и „менаџмент“ аспеката квалитета.

Увод у књигу „Основе квалитета“ можете погледати овде.


“Систем менаџмента квалитета”
Јован Филиповић, Младен Ђурић, Јелена Русо
Факултет организационих наука, Београд, 2018.

Prednja strana

Друго, измењено и допуњено издање књиге „Систем менаџмента квалитета“, у односу на претходно, обогаћено је разматрањем стратешких перспектива које су се у периоду настанка књиге актуелизовале, и које настављају да се даље отварају као садашњост и будућност области система менаџмента квалитета, као и сродних, стандардизованих система менаџмента. Такође, у значајном делу књиге, у коме смо се бавили разматрањем модела система менаџмента квалитета заснованог на процесима, имали смо пред собом велики изазов уважавања промена до којих је дошло у периоду након првог издања, нарочито у вези са усвајањем од стране ИСО организације документа „ANNEX SL“, којим је утврђен нови модел структуре високог нивоа стандарда за системе менаџмента, и свим последицама овог, испоставља се, кључног момента.

“Нормативно регулисање квалитета – европске норме за производе”
Војислав Божанић, Душан Стокић
Факултет организационих наука, Београд, 2013.

unnamedКњи­га са­др­жи те­о­риј­ске осно­ве нор­ма­тив­ног ре­гу­ли­са­ња ква­ли­те­та, са де­таљ­ним опи­сом по­сту­па­ка до­ла­же­ња до CE зна­ка за ин­ду­стриј­ске про­из­во­де.

Књига садржи мно­ге ко­ри­сне при­ме­ре из по­слов­не прак­се. Са­вре­ме­на је по при­сту­пу и ко­ри­шће­ној ли­те­ра­ту­ри, да­је до­при­нос са кон­цеп­ту­ал­ног, про­це­ду­рал­ног и тер­ми­но­ло­шког аспек­та у овој обла­сти, ака­дем­ски је до­бро уте­ме­ље­на и пи­са­на је ра­зу­мљи­вим сти­лом.

Ова књига је са­др­жа­јем, оби­мом и струк­ту­ром при­ме­ре­на по­тре­ба­ма сту­де­на­та ко­ји слу­ша­ју пред­мет „Нор­ма­тив­но ре­гу­ли­са­ње ква­ли­те­та“. Она истовремено пред­ста­вља ко­ри­сно струч­но шти­во за љу­де у прак­си, с об­зи­ром на појаву све већег броја српских правилника који примену европских директива на европском тржишту претвара у обавезу и на домаћем тржишту.

“Практикум за предмет Нормативно регулисање квалитета – европске норме за производе”
Војислав Божанић, Душан Стокић
Факултет организационих наука, Београд, 2013.

unnamed (1)Практикум садржи де­та­љно упутство за израду Семинарског рада у склопу предмета „Нор­ма­тив­но ре­гу­ли­са­ње ква­ли­те­та – европске норме за производе“, којим се кроз примере објашњава по­сту­па­к до­ла­же­ња до CE зна­ка и то­ко­ви за оце­њи­ва­ње уса­гла­ше­но­сти производа са захтевима ди­рек­ти­ва. У Практикуму је дат алгоритамски опис процедуре добијања CE знака са детаљним прегледом свих улазних и излазних величина.

Овај Практикум представља допуну и разраду књиге „Нор­ма­тив­но ре­гу­ли­са­ње ква­ли­те­та“, да­јући до­при­нос процедуралном и практичном аспект­у у овој обла­сти. С об­зи­ром да је са­др­жа­јем, оби­мом и струк­ту­ром при­ме­ре­н по­тре­ба­ма сту­де­на­та овај Практикум пред­ста­вља ко­ри­сно допунско струч­но шти­во за студенте, ко­ји слу­ша­ју пред­мет „Нор­ма­тив­но ре­гу­ли­са­ње ква­ли­те­та“, а поред тога то је књига која може бити од користи и стручној јавности.

Свако од поглавља у којима је описан поступак 12 корака у изради семинарског рада праћен је напоменама и сугестијама које треба да студентима, а и свим осталима који овај практикум буду примењивали, помогну да изаберу оптималан пут у мноштву захтева који се постављају у поступку долажење до CE знака.


“Акредитоване лабораторије”
Војислав Божанић, Гордана Пејовић
Факултет организационих наука, Београд, 2010.

alОва књига садржи основна знања о акредитованим лабораторијама и њиховом фундаменталном положају у односу на систем оцене усаглашености.

У овој књизи је дат преглед закона, правилника, уредби, смерница и препорука којима је уређен рад акредитованих лабораторија.

Објашњена је и протумачена примена захтева за менаџмент, као и техничких захтева којима се дефинише компетентност акредитованих лабораторија. Посебно су објашњене специфичности које карактеришу медицинске лабораторије.

Одговарајућа пажња је посвећена доброј лабораторијској пракси, као и следљивости, валидацији и верификацији као обавезним одликама доброг лабораторијског рада.

Објашњене су опште смернице за одређивање мерне несигурности, као и најважнији видови међулабораторијске сарадње као што су упоредна испитивања и оцена оспособљености (ПТ шеме), као и улога удружења лабораторија.

Посебно је значајно поглавље је детаљан опис поступка припреме лабораторије за акредитацију, што представља својеврсни „know-how“. Ово је настало као резултат великог искуства аутора у реализацији консалтинга и инжењеринга у овој области.

Ова књига је оби­мом и струк­ту­ром при­ме­ре­на по­тре­ба­ма сту­де­на­та ко­ји слу­ша­ју пред­мет „Акредитоване лабораторије“, међутим она уједно пред­ста­вља ко­ри­сно струч­но шти­во за љу­де у прак­си.


“Инфраструктура квалитета”
Јован Филиповић, Гордана Пејовић, Јелена Русо
Факултет организационих наука, Београд, 2017.

davКњига је конципирана тако да, ширем кругу заинтересованих читалаца, а поготову студентима Одсека Менаџмент квалитета и стандардизација, Факултета организационих наука, Универзитета у Београду, пружи преглед значајних концепата, процеса и појмова из ове области. Књига има за циљ да свим заинтересованим читаоцима, укључујући и студенте других сродних факултета, производне и услужне организације, институције и појединце, помогне да проникну у и овладају знањима у ширем захвату области инфраструктуре квалитета. Садржај је намењен свима онима који у ову област улазе са намером да је изучавају као део формалног образовања или личног интересовања, а студентима као помоћна литература за неке од предмета на овоме Одсеку.


“Менаџмент квалитета у здравству”
Јован Филиповић, Бојана Јовановић, Милош Бјеловић
Факултет организационих наука, Београд, 2017.

davАутори су овом књигом покушали да, првенствено здравственом сектору у Србији, студентима Факултета организационих наука и Медицинских факултета, студентима других сродних факултета, као и организацијама, институцијама и појединцима, понуде текст који пружа преглед и упутства за примену одређених концепата менаџмента квалитета у здравству. Поред изворних тумачења аутора, књига је настала као компилација радова и уџбеника познатих светских аутора у области менаџмента квалитета у здравству, као и одговарајућих међународних стандарда. Књига има за циљ да свим читаоцима заинтересованим за ову област, помогне да овладају основним концептима, алатима и терминологијом у области менаџмента квалитета и исте примене у здравственом сектору.